18 de desembre

Cronologia:

18.12.1895dc Datat aquest dia el primer assentament en un quadern de comptabilitat i de moviment i existències dels exemplars dels seus llibres, que JV porta personalment amb l’ajuda d’una altra persona. L’últim assentament correspon al 5 d’octubre de 1900 [Cònsul260Duros 275]. Datada a Mallorca una carta de l’arxiduc Lluís Salvador, en la qual li agraeix la tramesa d’un exemplar de Flors del Calvari i expressa el desig de tornar-lo a veure a Mallorca, «aon tothom lo desitja i a on té un cor que de veres l’estima» [EJV IX 184]. El diari Las Provincias, de València, publica una recensió de Flors del Calvari signada per «Valentino» (Teodor Llorente), acompanyada de la poesia «A Jesús coronat d’espines, del mateix llibre [RocaLlorente 339, 340; TO III 1011]

Bibliografia:

«Homenaje del Banco de España a Mosén Jacinto Verdaguer». La Vanguardia Española, 18 de desembre de 1973, p. 29. [Ressenya de l’acte celebrat el dia abans arran de la posada en circulació del bitllet de 500 pessetes amb l’efígie de JV] [Sobre la gènesi del bitllet, veg. Joan Vilamala, «Joan Amils i el bitllet de 500 pessetes dedicat a Verdaguer», 2021]

IMATGE: Fundació Jacint Verdaguer. https://biblioteca.verdaguer.cat/shared/biblio_view.php?bibid=893&tab=opac